sTroms - Strømmodellering og smittespredning i Sør-Troms


Åpen informasjon om prosjektet

I sTroms-prosjektet har vi satt opp SINMOD, en 3D havmodell med høy oppløsning på 160 m for kysten av Sør-Troms.

Modellen er kjørt for 2009 og gir informasjon om strøm, saltholdighet og temperatur på opptil 31 ulike dyp gjennom den simulerte perioden. Samtidig med den hydrodynamiske delen av modellen har vi kjørt en modell for spredning av lus og virus. Ytre påvirkninger ivaretas ved å kjøre modellen i flere omganger. Vi starter med et område som dekker de nordiske hav og arktiske hav med 20 km oppløsning. Denne produserer grensebetingelser for modeller som dekker mindre områder, men som har høyere oppløsning.

Det store modelleringsområdet fra Atlanterhavet til Polhavet simuleres med 20 km oppløsning og lagrer grensebetingelser til området innenfor den store røde firkanten som simuleres med 4 km oppløsning. Dette modellområdet lagrer igjen grensebetingelser til området innenfor den lille røde firkanten som simuleres med 800 m oppløsning. Modeller med 160 m oppløsning får sine input-data fra en slik 800 m modell.

Modelloppsett

SINMOD er et 3D koblet hydrodynamisk, kjemisk og biologisk modellsystem. Den hydrodynamiske modellen er basert på de primitive Navier-Stokes-ligningene som løses ved endelige differansers metode. Modellen har blitt utviklet ved SINTEF siden 1987 og er etablert for en rekke områder langs norskekysten og Barentshavet. Flere detaljer om modellen finnes i Slagstad og McClimans (2005).

En storskala modell som dekker de nordiske og arktiske havområdene (se figur over) produserer grensebetingelser til en regional modell med en gridoppløsning på 4 km. Denne modellen produserer igjen grensebetingelser til en modell med 800 m horisontal gridoppløsning, som igjen tilsvarende produserer betingelser for lokale modeller med 160 m oppløsning.

Koblede modellområder, en 800 m modell er øverst og et modellområde med 160 m oppløsning er vist nederst.

Modellen drives av tidevann, vind, varmeutveksling med atmosfæren, ferskvannsavrenning fra elver og land og av ytre påvirkningskrefter som defineres langs grensene (grensebetingelser). Atmosfæriske data hentes fra ECMWF (European Centre for Medium range Weather Forecasting www.ecmwf.int). Tidevann defineres ved 8 tidevannskomponenter (M2, S2, K1, N2, K2, O1, P1 og Q1) langs de åpne rendene til storskalamodellen (data fra TPXO 6.2, http://www.coas.oregonstate.edu/research/po/research/tide/index.html). Ferskvannsavrenning baseres på data fra NVE.

Last updated: Monday October 15, 2012

Denne siden er vedlikeholdt av SINTEF Fiskeri og havbruk www.sintef.no/fisk